Dossier en privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij – uw artsen – een dossier aanleggen. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders, bijvoorbeeld bij een medisch specialist in het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts, met uw toestemming heeft opgevraagd/verkregen. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, een laboratorium of een fysiotherapeut worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Een voorbeeld: bij overlijden moet de behandeld arts een verklaring van overlijden afgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als uw arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarvoor geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Beveiliging van uw gegevens

Wij dragen er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistente en de waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn net als uw eigen arts ook verplicht tot geheimhouding.

Doorgeven uitslagen/gegevens

  • Uitslagen en gegevens van personen > 16 jaar worden niet verstrekt aan derden, dus niet aan uw partner/ouders/kinderen. U moet zelf de praktijk bellen of langskomen om uw uitslag te verkrijgen.
  • Uitslagen en gegevens met betrekking tot personen < 12 jaar worden uitsluitend verstrekt aan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
  • Uitslagen en gegevens van personen tussen de 12 – 16 jaar worden aan het kind + wettelijke vertegenwoordiger doorgeven. Tenzij het kind bezwaar maakt tegen het doorgeven van uitslagen aan de wettelijk vertegenwoordiger.
  • Verstrekken van medische gegevens aan derden (instanties, ketenzorg, andere zorgverleners) wordt uitsluitend gedaan met toestemming van u of uw wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De wettelijke bewaartermijn is minimaal 10 jaar, de algemene bewaartermijn van de praktijk is minimaal vijftien jaar maar de termijn kan ook langer zijn. Als een beroep wordt gedaan op het vernietigingsrecht (zie hieronder) kan de bewaartermijn korter zijn.

Het kan voorkomen dat wij de gegevens langer dan tien jaar moeten bewaren, bijvoorbeeld omdat we alleen goede zorg kunnen bieden als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandeling bij chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Binnen de huisartsenpraktijk is het gewoonte de verschillende patiëntgegevens met het oog op de continuïteit van zorg integraal in een bestand vast te leggen en langer dan 15 jaar te bewaren. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met ons afspraken maken.

Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Dit verzoek moeten we volgens de wet binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mogen we een vergoeding vragen. Voor een afschriftverzoek per pagina maximaal € 0,23 met een maximum van € 4,50 per verzoek; voor afschriften op een andere gegevensdrager dan op papier (zoals op diskette of via pc) maximaal € 4,50. Voor afschriften van meer dan 100 bladzijden kan maximaal € 22,50 gevraagd worden.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren. U kunt ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U kunt, indien u toch prijs stelt op bewaring van de gegevens, ons verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen als u vindt dat deze minder relevant of niet geheel juist zijn. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt ons vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Wij zijn verplicht dit verzoek binnen 3 maanden uit te voeren, tenzij wij aannemelijk kunnen maken dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Wij hopen uw hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Copyright 2017 Huisartsenpraktijk Poelma - De Middend 98, 1613 KZ, Grootebroek - Tel: 0228-511355